Πληροφορίες για τους/τις φοιτητές/τριες

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της και η διάρκεια είναι από έναν (1) έως και δυο (2) μήνες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Οδηγό Υλοποίησης του εκάστοτε Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι φοιτητές και η φοιτήτριες καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ασφαλίζονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο ΙΚΑ έναντι ατυχήματος.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης συνδράμει:

 • στην  εργασία σε θέσεις πρακτικής άσκησης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, συναφείς με το αντικείμενο σπουδών
 • στην κατανόηση της άμεσης σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
 • στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών σας δεξιοτήτων
 • στην απόκτηση προϋπηρεσίας
 • στην ανάληψη ευθυνών και στην απόκτηση εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών σας
 • στην εξοικείωση σας με την παραγωγική διαδικασία
 • στις μελλοντικές επιλογές για εξειδίκευση

 

Διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης:

Βήμα 1:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να δηλώσουν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης κατά την εγγραφή του στο αντίστοιχο εξάμηνο σπουδών του τμήματος.

Βήμα 2:

Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος πρακτικής Άσκησης στην ιστοσελίδα praktiki@aegean.gr

Βήμα 3:

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων του εκάστοτε τμήματος, γίνετε η συγκέντρωση των αιτήσεων και η επιλογή των φοιτητών/τριών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες  θέσεις του τμήματος η επιλογή και η κατάταξη των φοιτητών/τριών στους φορείς επιλογής τους γίνετε με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης του Τμήματος. Στην συνέχεια οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτικής τους Άσκηση ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 4:

Η έκδοση Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ, εφόσον δεν διαθέτει, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς την υποβολή αίτησης.  Ο υποψήφιος ασκούμενος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, επιδεικνύει έγκυρο αποδεικτικό των ατομικών του στοιχείων (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.), καταθέτει ένα απλό αντίγραφό αυτού και δηλώνει τον Α.Μ.Κ.Α. που διαθέτει καθώς και τον Α.Φ.Μ.

Βήμα 5:

Η έκδοση Τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο να είναι πρώτος/η δικαιούχος, εφόσον δεν διαθέτει. Κατά την απογραφή ή μεταγενέστερα, ο ασφαλισμένος μπορεί να καταθέσει απλό αποδεικτικό στοιχείο (φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου) για το IBAN τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

Βήμα 6:

Ηλεκτρονική υποβολή απαραίτητων εγγράφων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος πρακτικής Άσκησης στην ιστοσελίδα praktiki@aegean.gr

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του τμήματός σας
 2. Βεβαίωση από ΙΚΑ όπου αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜKΑ
 3. Βεβαίωση εφορίας όπου αναγράφεται το ΑΦΜ
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
 5. Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη) με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ του τμήματος (θα τη βρείτε στα Απαραίτητα Έντυπα)
 6. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι 1ος δικαιούχος.
 7. Έντυπο Αίτησης (υπογεγραμμένο) ασκούμενου φοιτητή (θα τη βρείτε στα Απαραίτητα Έντυπα)
 8. Δελτίο Εισόδου (υπογεγραμμένο) με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ του τμήματος (θα το βρείτε στα Απαραίτητα Έντυπα)

Βήμα 7:

Πριν την αναχώρηση σας για την Πρακτική Άσκηση παραλαμβάνετε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας τη Σύμβασή σας, αναλαμβάνετε την προσκόμισή της στο φορέα Πρακτικής Άσκησης, την υπογραφή και σφράγιση της από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Με τη λήξη της πρακτικής επιστρέφετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, τη σύμβαση (σε δυο αντίγραφα), υπογεγραμμένη από το φορέα και τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης που υπογράφει ο φορέας καθώς επίσης και το Ερωτηματολόγιο Εξόδου (υπογεγραμμένο) με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ του τμήματος (θα το βρείτε στα Απαραίτητα Έντυπα).

Βήμα 8:

Μετά το τέλος της πρακτικής σας υποβάλλετε ηλεκτρονικά την Έκθεση Πεπραγμένων, καθώς και την Αξιολόγηση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο δικτυακό τόπο https://pa.aegean.gr