Αλλαγή και Απλοποίηση της διαδικασίας «Απογραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων» του ΙΚΑ

Με την εγκύκλιο 49/11-7-2014 της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων του, το Ι.Κ.Α. άλλαξε και απλοποίησε κατά πολύ τη διαδικασία «Απογραφής στο Μητρώο Ασφαλισμένων»που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα, λοιπόν με την εγκύκλιο αυτή η απογραφή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή (ακόμα και πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης) και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. Εκεί οι φοιτητές, για να απογραφούν θα αρκεί να:

  • Να επιδείξουν το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο σε ισχύ) και να καταθέσουν ένα απλό (όχι επικυρωμένο) και ευκρινές φωτοαντίγραφό της, και
  • Να γνωρίζουν τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. τους (δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχων εγγράφων)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφής εκτυπώνεται εις διπλούν και θεωρείται η έντυπη «Βεβαίωση απογραφής φυσικού προσώπου» που δίνεται στο φοιτητή.

 

Leave a Reply