Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Προετοιμάσου…

Το Βιογραφικό Σημείωμα και το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων Europass μπορούν να σας προετοιμάσουν κατάλληλα στην προσπάθειά σας να προσεγγίσετε επιχειρήσεις και Φορείς Υποδοχής που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ή εργασίας) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων (ΕΔΔ) λειτουργεί σαν ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας (portfolio) στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε έγγραφα όπως πιστοποιητικά γλωσσών, συμπληρωματικά πιστοποιητικά, αντίγραφα πτυχίων ή πιστοποιητικών, βεβαιώσεις απασχόλησης, κλπ. Καλή επιτυχία!!! http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/european-skills-passport

 

Leave a Reply