Κείμενο Φορέων

Οι Φορείς Υποδοχής που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης χρειάζεται να εγγραφούν στο Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/CompanyRegistration

Φροντίζουν για τη δημοσίευση των θέσεων πρακτικής άσκησης στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ επιλέγοντας κατά την καταχώρηση των θέσεων το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα αντίστοιχα Τμήματά του, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΑΤΛΑΝΤΑ http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx και τηλεφωνικά στο 210-7724390, (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00).

Υποχρεούνται να τοποθετήσουν τους ασκούμενους φοιτητές/τριες σε θέσεις πρακτικής άσκησης σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών τους. Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Έκθεση Επίδοσης των ασκούμενων φοιτητών/τριών καθώς και την Αξιολόγηση τους για τους ασκούμενους φοιτητές/τριες στο ΟΠΣ του Ιδρύματος https://pa.aegean.gr

Για τους Φορείς Υποδοχής που τελικά θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απαιτείται:
• Η υπογραφή της Σύμβασης από τον Φορέα Υποδοχής, το φοιτητή/τρια, τον Τμηματικό Υπεύθυνο του Προγράμματος & τον ΕΛΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Η υπογραφή της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης (έντυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Comments are closed.