Κείμενο Φοιτητών

Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει μία ή και περισσότερες φορές, στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση χρειάζεται να πραγματοποιήσουν είσοδο στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/PracticeOffers) χρησιμοποιώντας για user name και password το πανεπιστημιακό τους e-mail (otidipote@aegean.gr) και το αντίστοιχο password τους.

Το Σύστημα ΑΤΛΑΣ δίνει τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να αναζητήσουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το φυσικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή εκπόνησης, την ημερομηνία καταχώρισης, κλπ. Για την τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκησης πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός τους.

Μετά το τέλος της πρακτικής τους υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Έκθεση Πεπραγμένων τους καθώς και την Αξιολόγηση τους για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο ΟΠΣ του Ιδρύματος https://pa.aegean.gr
Για τους φοιτητές που τελικά θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απαιτείται:
• Η υπογραφή της Σύμβασης από τον Φορέα Υποδοχής, το φοιτητή/τρια, τον Τμηματικό Υπεύθυνο του Προγράμματος & τον ΕΛΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Η έκδοση Λογαριασμού στην Τράπεζα ALPHA BANK (πρώτος δικαιούχος λογαριασμού ο φοιτητής)
• Η ΑΜΕΣΗ έκδοση Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης & η αποστολή του Αριθμού Μητρώου του ΙΚΑ στο αρμόδιο ΓΠΑ του Τμήματος.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ είναι:
1. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την Εφορία ή άλλο επίσημο έγγραφο όπου και αναγράφεται (π.χ εκκαθαριστικό, λογ/μό ΔΕΗ κ.α.
3. Φωτοτυπία Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Λογαριασμού της ALPHA BANK
5. Φωτοτυπία της Σύμβασης

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/insurance/chargebib.cfm

Οι φοιτητές/τριες αφού τα συγκεντρώσουν, πρέπει να τα προσκομίσουν την ημέρα που ξεκινούν την Πρακτική Άσκηση στο αντίστοιχο υποκατάστημα Ι.Κ.Α.
Ως εργοδότη τους πρέπει να αναφέρουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο τους ασφαλίζει και όχι την επιχείρηση, στην οποία θα ασκηθούν.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:
Α.Μ.Ε. Εργοδότη : 2030072529
Επωνυμία Εργοδότη: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση : ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 81100

Πριν την τοποθέτησή τους σε θέση πρακτικής πρέπει να υποβάλλον ηλεκτρονικά με είσοδό τους στο https://pa.aegean.gr τα απαιτούμενα από το πρόγραμμα δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση από Γραμματεία για επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων
2. Βεβαίωση από ΙΚΑ όπου αναγράφεται ο ΑΜΑ
3. Βεβαίωση από ΙΚΑ όπου αναγράφεται ο ΑΜKΑ
4. Βεβαίωση εφορίας όπου αναγράφεται το ΑΦΜ
5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
6. Υπεύθυνη Δήλωση με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ του τμήματος
7. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Λογαριασμού Alpha Bank

Comments are closed.