Χαρακτηριστικά

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ένα πρόγραμμα που προάγει έναν διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό θεσμό, αυτόν της μαθητείας, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν κατόπιν διαδικασίας επιλογής οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνάπτει συνεργασίες με επιχειρήσεις – φορείς υποδοχής τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.