Διαδικασία

Βήμα 1:

Η ενεργοποίηση της εγγραφής σας στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο ΑΤΛΑΣ  πραγματοποιείται εφόσον συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχετε λάβει από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (αυτούς που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σου τόσο στο webmail.aegean.gr όσο και στο ΟΠΣ του http://pa.aegean.gr). Αφού εισέλθετε στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ αποκτάτε τη δυνατότητα να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας και να αναζητήσετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το φυσικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή εκπόνησης, την ημερομηνία καταχώρισης, κλπ. Για την τοποθέτησή σας σε συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκησης πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός σας.

Βήμα 2:

Η έκδοση Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς την υποβολή αίτησης.  Ο υποψήφιος ασκούμενος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, επιδεικνύει έγκυρο αποδεικτικό των ατομικών του στοιχείων (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.), καταθέτει ένα απλό αντίγραφό αυτού και δηλώνει τον Α.Μ.Κ.Α. που διαθέτει καθώς και τον Α.Φ.Μ. Κατά την απογραφή ή μεταγενέστερα, ο ασφαλισμένος μπορεί να καταθέσει απλό αποδεικτικό στοιχείο για το IBAN τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

Βήμα 3:

Ηλεκτρονική υποβολή απαραίτητων εγγράφων στο δικτυακό τόπο https://pa.aegean.gr

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του τμήματός σας
  2. Βεβαίωση από ΙΚΑ όπου αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜKΑ
  3. Βεβαίωση εφορίας όπου αναγράφεται το ΑΦΜ
  4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη) με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ του τμήματος (θα τη βρείτε στα Απαραίτητα Έντυπα)
  6. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Λογαριασμού, Alpha Bank ή οποιαδήποτε άλλης τράπεζας, στον οποίο είστε 1ος δικαιούχος.
  7. Έντυπο Αίτησης (υπογεγραμμένο) ασκούμενου φοιτητή (θα τη βρείτε στα Απαραίτητα Έντυπα)

Βήμα 4:

Πριν την αναχώρηση σας για την Πρακτική Άσκηση παραλαμβάνετε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας τη Σύμβασή σας, αναλαμβάνετε την προσκόμισή της στο φορέα Πρακτικής Άσκησης, την υπογραφή και σφράγιση της από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Με τη λήξη της πρακτικής επιστρέφετε τη σύμβαση υπογεγραμμένη από το φορέα και τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης που υπογράφει ο φορέας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής.

Βήμα 5:

Μετά το τέλος της πρακτικής σας υποβάλλετε ηλεκτρονικά την Έκθεση Πεπραγμένων, καθώς και την Αξιολόγηση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο δικτυακό τόπο https://pa.aegean.gr