Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Στο Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις – φορείς υποδοχής τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Επίσης φορείς υποδοχής μπορεί να είναι Πανεπιστημιακά – Ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες κράτη – μέλη της Ε.Ε.