Οφέλη

Η πρακτική άσκηση φοιτητών σε επιχειρήσεις, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Ιδιαίτερα στο σύγχρονο οικονομικοκοινωνικό γίγνεσθαι είναι μια πρακτική αμοιβαίου οφέλους. Από τη μια μεριά οι ασκούμενοι βγαίνουν από το “κουκούλι” του Πανεπιστημίου και μαθαίνουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις – φορείς υποδοχής μπορούν να ανακαλύπτουν αξιόλογο δυναμικό ή να καλύπτουν σημαντικές τους ανάγκες, πολλές φορές με ελάχιστο ή/και μηδενικό κόστος. Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία των επιχειρήσεων με το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης κρίνεται από τις ίδιες εξαιρετικά σημαντική και οι ασκούμενοι αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο.

 

Τα οφέλη της Πρακτικής Άσκησης για τις επιχειρήσεις / φορείς υποδοχής είναι:

  • η άμεση επαφή τους με την νέα επιστημονική γνώση και τις καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές
  • η κάλυψη των τρεχουσών τους αναγκών με νεοεισερχόμενο ανθρώπινο δυναμικό και με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος
  • η ενίσχυση του κοινωνικού τους “προφίλ” στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης βοηθώντας την εφαρμογή της νέας επιστημονικής γνώσης καθώς και την προώθηση της απασχόλησης