Μνημόνια Συνεργασίας

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του Έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου» είναι η συμμετοχή σημαντικού αριθμού φορέων και επιχειρήσεων και η προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης. Απαιτείται κατά συνέπεια συστηματική προσπάθεια για την επέκταση, διατήρηση και εμβάθυνση των σχέσεων συνεργασίας με τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς. Οι δράσεις αυτού του πακέτου εργασίας θα στοχεύουν στην βελτίωση των σχέσεων και στην εδραίωση των συνεργασιών με τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις που ήδη συνεργάζονται με τα Τμήματα του Ιδρύματος και υποστηρίζουν τα πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, αλλά και στην διεύρυνση του αριθμού των συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς που για αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους δεν είχαν μέχρι σήμερα συμμετάσχει.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:

Βελτίωση του υφιστάμενου μηχανισμού εύρεσης θέσεων πρακτικής άσκησης

Δράσεις και ενέργειες για εξεύρεση νέων φορέων υποδοχής και θέσεων πρακτικής άσκησης

Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με νέους φορείς υποδοχής

Διεύρυνση της βάσης δεδομένων επιχειρήσεων του πληροφοριακού συστήματος της Πρακτικής Ασκησης