Διαδικασία

Αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι η μαθητεία των φοιτητών – φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέσεις εργασίας σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών τους.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενός στελέχους της επιχείρησης/φορέα που εκείνη ορίζει και υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για την συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα προβλέπεται αμοιβή και ασφάλιση από τους πόρους του Προγράμματος. Έτσι, οι Φορείς Υποδοχής  που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση αυτού του Προγράμματος δεν έχουν καμία μισθολογική, ασφαλιστική ή άλλη υποχρέωση απέναντι στους φοιτητές.

Οι φορείς μπορούν να τοποθετήσουν καταρτιζόμενους για πρακτική άσκηση έως και 50% του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν.

Oι Φορείς Υποδοχής που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Υπουργείου Παιδείας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να εγγραφούν και να δημοσιεύσουν τις θέσεις τους στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/Default.aspx). Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην εγγραφή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΑΤΛΑΝΤΑ http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx και τηλεφωνικά στο 210-7724390, (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00). Προσοχή! Κατά τη δημοσίευση των θέσεων σας στο ΑΤΛΑΣ, πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξετε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα αντίστοιχα Τμήματά του ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης υπογράφεται «Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης» μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της επιχείρησης/φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης και του ασκούμενου φοιτητή.

Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης η επιχείρηση / φορέας υποδοχής υποχρεούται να προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου:

  1. Έκθεση επίδοσης με πλήρη και αναλυτική περιγραφή του έργου που εκτέλεσε ο ασκούμενος φοιτητής/τρια
  2. Φύλλο αξιολόγησης του ασκούμενου φοιτητή/τριας
  3. Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης