Δικαίωμα Υποβολής Ενστάσεων

Οι φοιτητές/τριες που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν δικαίωμα, έπειτα από την αξιολόγηση της αίτησής τους, υποβολής γραπτής ένστασης επί των αναρτημένων προσωρινών πινάκων κατάταξης, εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα συνημμένα αρχεία ή/και επικοινωνήσετε με το αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός σας.

α. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

β. Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων

γ. Έγκριση Διαδικασίας Υποβολής Ενστάσεων

δ. Ανακοίνωση περί δικαιώματος υποβολής Ενστάσεων