Πληροφορίες για Φορείς Υποδοχής

Στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου» μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις – φορείς υποδοχής τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Η πρακτική άσκηση φοιτητών και φοιτητριών σε επιχειρήσεις, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο ως μια πρακτική αμοιβαίου οφέλους. Από τη μια μεριά οι ασκούμενοι βγαίνουν από το “κουκούλι” του Πανεπιστημίου και μαθαίνουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις – φορείς υποδοχής μπορούν να ανακαλύπτουν αξιόλογο δυναμικό ή να καλύπτουν σημαντικές τους ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία των επιχειρήσεων με το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης κρίνεται από τις ίδιες εξαιρετικά σημαντική και οι ασκούμενοι αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο.

Τα οφέλη της Πρακτικής Άσκησης για τις επιχειρήσεις / φορείς υποδοχής είναι:

  • η άμεση επαφή τους με την νέα επιστημονική γνώση και τις καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές
  • η κάλυψη των τρεχουσών τους αναγκών με νεοεισερχόμενο ανθρώπινο δυναμικό
  • η ενίσχυση του κοινωνικού τους “προφίλ” στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης βοηθώντας την εφαρμογή της νέας επιστημονικής γνώσης καθώς και την προώθηση της απασχόλησης

Αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι η μαθητεία των φοιτητών – φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέσεις εργασίας σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενός στελέχους της επιχείρησης/φορέα που εκείνη ορίζει και υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για την συμμετοχή των φοιτητών – φοιτητριών στο Πρόγραμμα προβλέπεται αμοιβή και ασφάλιση από τους πόρους του Προγράμματος. Έτσι, οι Φορείς Υποδοχής  που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση αυτού του Προγράμματος δεν έχουν καμία μισθολογική, ασφαλιστική ή άλλη υποχρέωση απέναντι στους φοιτητές/τριες.

Οι Φορείς Υποδοχής μπορούν να τοποθετήσουν καταρτιζόμενους για πρακτική άσκηση έως και 50% του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν.

Οι Φορείς Υποδοχής που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να εγγραφούν και να δημοσιεύσουν τις θέσεις τους στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/Default.aspx). Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΑΤΛΑΝΤΑ http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx και τηλεφωνικά στο 210-7724390, (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00). 

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής στο πλαίσιο του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

  1. Υπογραφή Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (παρέχεται από το Πανεπιστήμιο)
  2. Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για την Έκθεση επίδοσης και Φύλλο αξιολόγησης του ασκούμενου φοιτητή/τριας με πλήρη και αναλυτική περιγραφή του έργου που εκτέλεσε ο ασκούμενος φοιτητής/τρια (παρέχεται από το Πανεπιστήμιο)
  3. Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης (παρέχεται από το Πανεπιστήμιο)