Χαιρετισμός Ιδρυματικής Υπεύθυνης Πρακτικής Άσκησης

Σας καλωσορίζουμε στην Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

Η ταυτότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαμορφώνεται μέσα από την ανάπτυξη σύγχρονων, παραδοσιακών, αλλά και διεπιστημονικών γνωστικών αντικειμένων, τόσο σε επίπεδο προπτυχιακών, όσο και μεταπτυχιακών σπουδών. Σκοπός είναι τα αντικείμενα αυτά να ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, αλλά και στις προκλήσεις της διεθνούς πραγματικότητας. Βασικός γνώμονας η ικανοποίηση των προσδοκιών των Φοιτητών του για σπουδές υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με προοπτικές επαγγελματικής ανάδειξης.

Ακρογωνιαίος λίθος της σύνδεσης της επιστημονικής αξίας με την επαγγελματική σταδιοδρομία είναι η δυνατότητα της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών και Φοιτητριών του Ιδρύματος.

Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα αυτή υλοποιείται σε επίπεδο Ιδρύματος το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Αξιοποιώντας τους πόρους του συγκεκριμένου έργου ενισχύεται η αμφίδρομη διασύνδεση και συνέργεια μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των Φοιτητών και Φοιτητριών του και της αγοράς εργασίας, σε επίπεδο Δημόσιου, Ιδιωτικού και Τρίτου Τομέα.

Ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η δυνατότητα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ, γνωστή και ως «διευρυμένη» Πρακτική Άσκηση, η οποία υλοποιείταιεξ ολοκλήρου με ευθύνη του εκάστοτε Τμήματος.

Στόχος μας είναι μέσα από διαφανείς και απλοποιημένες, στο μέτρο του εφικτού διαδικασίες, με τη μέγιστη δυνατή χρήση σύγχρονων ΤΠΕ και παράλληλα την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, να ενθαρρύνουμε, αλλά και να διευκολύνουμε τη συμμετοχή Φοιτητών και Φορέων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, με αποτελέσματα προστιθέμενης αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ευελπιστούμε στην αναβαθμισμένη (2019-2020) ιστοσελίδα της Δομής Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη
Ιδρυματική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών &
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου