Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, δημιουργήθηκε Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μέσω του οποίου ενσωματώνονται ΤΠΕ κατά την εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών.

Το ΠΣ εξασφαλίζει αφενός την αυτοματοποίηση διαδικασιών και κατ’ επέκταση τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μειώνοντας στο μέτρο του εφικτού τη γραφειοκρατία και αφετέρου την διαφάνεια των υφιστάμενων διαδικασιών.

 

Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Είσοδος Διαχειριστών στο Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου