Πληροφορίες για Φορείς Υποδοχής

Στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις – φορείς υποδοχής, του Ιδιωτικού, του Δημοσίου, αλλά και του Τρίτου Τομέα.

Η πρακτική άσκηση φοιτητών και φοιτητριών σε επιχειρήσεις, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, αποτελεί προτεραιότητα και αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο ως μια πρακτική αμοιβαίου οφέλους. Από τη μια μεριά οι ασκούμενοι βγαίνουν από το “κουκούλι” του Πανεπιστημίου και μαθαίνουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις – φορείς υποδοχής μπορούν να ανακαλύπτουν αξιόλογο δυναμικό ή να καλύπτουν σημαντικές τους ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία των επιχειρήσεων με το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης κρίνεται από τις ίδιες εξαιρετικά σημαντική και οι ασκούμενοι αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο.

Αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι η μαθητεία των φοιτητών – φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέσεις εργασίας σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενός στελέχους της επιχείρησης/φορέα που εκείνη ορίζει και υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα οφέλη της Πρακτικής Άσκησης για τις επιχειρήσεις / φορείς υποδοχής είναι:

  • η άμεση επαφή τους με την νέα επιστημονική γνώση και τις καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές
  • η κάλυψη των τρεχουσών τους αναγκών με νεοεισερχόμενο ανθρώπινο δυναμικό
  • η ενίσχυση του κοινωνικού τους “προφίλ” στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης βοηθώντας την εφαρμογή της νέας επιστημονικής γνώσης καθώς και την προώθηση της απασχόλησης

Για την συμμετοχή των φοιτητών – φοιτητριών στο Πρόγραμμα προβλέπεται αμοιβή και ασφάλιση από τους πόρους του Προγράμματος. Έτσι, οι Φορείς Υποδοχής  που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση αυτού του Προγράμματος ΔΕΝ έχουν καμία μισθολογική, ασφαλιστική ή άλλη υποχρέωση απέναντι στους φοιτητές/τριες.

Οι Φορείς Υποδοχής μπορούν να τοποθετήσουν καταρτιζόμενους για πρακτική άσκηση έως και 50% του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν.

Οι Φορείς Υποδοχής που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να εγγραφούν και να δημοσιεύσουν τις θέσεις τους στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, «ΑΤΛΑΣ». Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΑΤΛΑΝΤΑ και τηλεφωνικά στο 215 215 7860, (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00).

Οι Φορείς Υποδοχής που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος ΔΕΝ έχουν καμία μισθολογική, ασφαλιστική ή άλλη υποχρέωση οικονομικής φύσεως απέναντι στους/στις φοιτητές/τριες. Οφείλουν ωστόσο να κάνουν αναγγελία πρόσληψης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξολοκλήρου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καμία οικονομική επιβάρυνση για τους Φορείς Υποδοχής.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής στο πλαίσιο του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου: