Πληροφορίες για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Η Πρακτική Άσκηση* είναι αναπόσπαστο «κομμάτι» της τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και προάγει έναν διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό θεσμό, αυτόν της μαθητείας, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν κατόπιν διαδικασίας επιλογής οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απόκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως κύριους Στόχους:

  • Τη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο εργασίας.
  • Την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες που απαιτούνται.
  • Τη δημιουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία τους και να ενισχύεται κατ’ αυτό τον τρόπο η προσπάθεια για την απορρόφηση και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

Η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης θα συμβάλει:

  • στην κατανόηση της άμεσης σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,
  • στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών τους δεξιοτήτων,
  • στην απόκτηση προϋπηρεσίας,
  • στην ανάληψη ευθυνών και στην απόκτηση εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους,
  • στην εξοικείωση με την παραγωγική διαδικασία και
  • στις μελλοντικές επιλογές για εξειδίκευση.

 

*Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Πρακτική Άσκηση να είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων / Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.