Πληροφορίες για τους/τις φοιτητές/τριες

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Η διάρκεια είναι από έναν (1) έως και δυο (2) μήνες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Οδηγό Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης του εκάστοτε Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ασφάλιση Συμμετεχόντων

Την κάλυψη του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω πόρων του Προγράμματος.

Οφέλη συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης συνδράμει:

 • στην  εργασία σε θέσεις πρακτικής άσκησης φορέων του ιδιωτικού, του δημόσιου και του τρίτου τομέα στην Ελλάδα, συναφείς με το αντικείμενο σπουδών,
 • στην κατανόηση της άμεσης σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,
 • στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών σας δεξιοτήτων,
 • στην απόκτηση προϋπηρεσίας,
 • στην ανάληψη ευθυνών και στην απόκτηση εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών σας,
 • στην εξοικείωση σας με την παραγωγική διαδικασία και
 • στις μελλοντικές επιλογές για εξειδίκευση

Διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (βασικά βήματα για τους φοιτητές / τις φοιτήτριες):

Βήμα 1ο:

Δηλώνετε το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης κατά την εγγραφή σας στο αντίστοιχο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος.

Βήμα 2ο:

Συμπληρώνετε και αποστέλλετε Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικής Άσκησης.

Βήμα 3ο:

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων του εκάστοτε Τμήματος, γίνεται η συγκέντρωση των αιτήσεων και η επιλογή των φοιτητών/τριών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Εφόσον ο αριθμός των Αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις του Τμήματος η επιλογή και η κατάταξη των φοιτητών/τριών στους φορείς επιλογής τους πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης του Τμήματος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, έπειτα από εισήγηση του/της Τμηματικά Υπεύθυνου/νης.

ΠΡΟΣΟΧΗ (!) Οι Αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εκάστοτε Τμήματος. Εκπρόθεσμες Αιτήσεις ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη και αυτομάτως απορρίπτονται.

Στην συνέχεια οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτικής τους Άσκηση ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 4ο:

Έκδοση Αριθμού Μητρώου στο ΙΚΑ. Εφόσον δεν διαθέτετε, η έκδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς την υποβολή αίτησης.  Ο/Η υποψήφιος/α ασκούμενος/η ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, επιδεικνύει έγκυρο αποδεικτικό των ατομικών του στοιχείων (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.), καταθέτει ένα απλό αντίγραφό αυτού και δηλώνει τον Α.Μ.Κ.Α. που διαθέτει, καθώς και τον Α.Φ.Μ.

Βήμα 5ο:

Έκδοση Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο πρέπει απαραίτητα να εμφανίζεστε πρώτος/η δικαιούχος, εφόσον δεν διαθέτετε ήδη. Κατά την απογραφή ή μεταγενέστερα, ο/η ασφαλισμένος/η μπορεί να καταθέσει απλό αποδεικτικό στοιχείο (φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου) για το IBAN τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο είναι πρώτος/η δικαιούχος.

Βήμα 6ο:

Ηλεκτρονική & έντυπη υποβολή απαραίτητων εγγράφων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικής Άσκησης.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Βεβαίωση από ΙΚΑ όπου αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜKΑ
 2. Βεβαίωση εφορίας όπου αναγράφεται το ΑΦΜ
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
 4. Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη) με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ του τμήματος (θα τη βρείτε στα Απαραίτητα Έντυπα)
 5. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι 1ος δικαιούχος.
 6. Έντυπο Αίτησης (υπογεγραμμένο) ασκούμενου φοιτητή (θα τη βρείτε στα Απαραίτητα Έντυπα)
 7. Δελτίο Εισόδου (υπογεγραμμένο) με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ του τμήματος (θα το βρείτε στα Απαραίτητα Έντυπα)

 

Βήμα 7ο:

Πριν την αναχώρηση σας για την Πρακτική Άσκηση παραλαμβάνετε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας τη Σύμβασή σας, αναλαμβάνετε την προσκόμισή της στο φορέα Πρακτικής Άσκησης, την υπογραφή και σφράγιση της από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Με τη λήξη της πρακτικής επιστρέφετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, τη σύμβαση (σε δυο αντίγραφα), υπογεγραμμένη από το φορέα και τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης που υπογράφει ο φορέας, καθώς επίσης και το Ερωτηματολόγιο Εξόδου (υπογεγραμμένο) με τις υποδείξεις του Γραφείου ΠΑ του τμήματος (θα το βρείτε στα Απαραίτητα Έντυπα).

Βήμα 8ο:

Μετά το τέλος της πρακτικής σας υποβάλλετε ηλεκτρονικά την Έκθεση Πεπραγμένων, καθώς και την Αξιολόγηση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 

Σκοπός Πρακτικής Άσκησης

Σκοπός του Ιδρυματικού Έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους είναι η Πρακτική Άσκηση να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

Προκειμένου να ικανοποιηθεί ως άνω σκοπός οι φοιτητές/τήτριες πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης κατά το τρέχον εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης.
 2. ΔΕΝ μπορούν να απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου σε άλλον φορέα την περίοδο που υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση.
 3. ΔΕΝ μπορούν να εργάζονται ως υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα (συμπεριλαμβανομένων και των Σωμάτων Ασφαλείας).
 4. ΔΕΝ μπορούν να εκπληρώνουν τη στρατιωτική θητεία την περίοδο που υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση.
 5. ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν ή/και να συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).
 6. ΔΕΝ μπορεί να στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχή. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον Φορέα, το άτομο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επόπτης εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα.
 7. ΔΕΝμπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκησή τους σε Δομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς ο Φορέας Υποδοχής δεν μπορεί ταυτόχρονα να έχει και την ιδιότητα του Εργοδότη.
 8. Πρέπει να συναινέσουν στη χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων από τη Γραμματεία του Τμήματός τους προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την κατάταξή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης.
 9. Πρέπει να δηλώσουν ότι εν πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος/η στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση τους, συμφωνούν, συναινούν και παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία όλων των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί με σκοπό την κατόπιν διαδικασίας διαμόρφωσης προφίλ πληροφόρηση, προώθηση και επικοινωνία προς εκείνους/εκείνες, με κάθε διαθέσιμο μέσο (τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail, SMS, επιστολές μέσω ταχυδρομείου) καθώς και την διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων μου, μόνο εάν είναι απαραίτητο, σε, τρίτους για νόμιμους σκοπούς και/ή σε αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση με το Νόμο, για τις ανάγκες του Έργου, για ερευνητικούς σκοπούς. Γνωρίζουν δε το δικαίωμα πρόσβασής τους στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή.

Οι ως άνω παράμετροι περιλαμβάνονται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.