Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (Εκτός ΕΣΠΑ)

Η Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ, γνωστή και ως «Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση»,  αποτελεί ακαδημαϊκή δραστηριότητα που μπορούν να αναπτύξουν τα Τμήματα για τους/τις φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια φοίτησής τους. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών ενός Τμήματος ως βασική ή συμπληρωματική δραστηριότητα, ανάλογα με τις ακαδημαϊκές εκτιμήσεις του εκάστοτε Τμήματος.

Σκοπός της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης είναι η άμεση διασύνδεση των ακαδημαϊκών σπουδών των φοιτητών και των φοιτητριών με την αγορά εργασίας.

Τα πλεονεκτήματα της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνουν:

  • τη γνωριμία των ασκουμένων με εν δυνάμει εργοδότες
  • την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας των ασκουμένων
  • την εξοικείωση των ασκουμένων με τις παραγωγικές διαδικασίες
  • την ανάληψη ευθυνών και την απόκτηση εμπειριών σε θέματα που
  • σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του εκάστοτε Τμήματος
  • τον καλύτερο προσανατολισμό των ασκουμένων ως προς την επιλογή
  • εξειδικεύσεων στην περαιτέρω φοιτητική τους πορεία,
  • τη γνωριμία των φορέων απασχόλησης με εν δυνάμει υπαλλήλους,
  • τη γνωριμία και αξιοποίηση από τους φορείς απασχόλησης νέων
  • ειδικοτήτων

Βασική προϋπόθεση για την προσφορά της συμπληρωματικής αυτής δραστηριότητας από ένα Τμήμα, αποτελεί η ύπαρξη ενός Κανονισμού Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης και η έγκρισή του από την Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος. To Πρότυπο θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Τμήματος.

Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση που προσφέρεται από τα Τμήματα ως βασική ή συμπληρωματική δραστηριότητα και δεν χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», είναι δραστηριότητα που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με ευθύνη του εκάστοτε Τμήματος.

Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση δεν μπορεί να ταυτίζεται με την Πρακτική Άσκηση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και μπορεί, αν το Τμήμα το επιθυμεί, να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών ως ξεχωριστό μάθημα υπό τον τίτλο «Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση».

 

Οδηγός Διευρυμένης ΠΑ

Παράρτημα Οδηγού – Έντυπα