Αρχική

Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

Η «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί τον θεσμό που παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να απασχοληθούν για μικρό χρονικό διάστημα σε θέσεις εργασίας, συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους και τις προσδοκίες τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Οι πληροφορίες αυτού του δικτυακού τόπου αφορούν καταρχάς στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, παρέχοντάς τους πληροφορίες για τη διαδικασία υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, τον τρόπο συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα και τα οφέλη από τη συμμετοχή τους σ’ αυτό.

Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος απευθύνεται όχι μόνο σε Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε Φορείς του Τρίτου Τομέα π.χ. ΜΚΟ, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις διαδικασίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, να γνωρίσουν το έμψυχο δυναμικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να απασχολήσουν φοιτητές/φοιτήτριές μας.

Καθημερινά, το ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι πρόθυμο να υποστηρίξει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, καθώς και τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε όλα τα σχετικά με το Πρόγραμμα θέματα, ώστε ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης να αποτελέσει μια θετική εμπειρία για όλες και όλους.